Logotype 2

Litteratur om Fredrik Henrik af Chapman

Dessa böcker finns tillgängliga på Sjöhistorika museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona. Finns också på Kungl Biblioteket i Stockholm samt delvis på Krigsarkivet.

Chapman Fredrik Henrik af  Architectura Navalis Mercatoria (se även länk i vår hemsida)

Finns i ett antal olika bearbetningar 1943, 1960, 1968 och 1975

Hallström Nils Minnet af Fred. Henr. af Chapman, uppsatt i kongl. örlogs-manna sällskapet den 14 mars 1817.

Minnestal över Fredrik Henrik af Chapman vid Sekulärfesten den 3 maj 1872, Tidskrift i Sjöväsendet, Årg 35, sid 199-212 (se länk på vår hemsida) 1872

Munthe, Arnold: Svenska sjöhjältar Del 6, 1772 – 1784 Stockholm 1911

Unger, G: Fredrik Henrik af Chapman.

Neumeyer, Fredrik: “Chapman i Stockholm” S:t Eriks Årsbok 1945

Neumeyer, Fredrik: Fredrik Henrik af Chapman som konstnär och konstfrämjare 1994

Busch, Peter von: Biografi om geniet Chapman. 1990

Ullman, Erik: Fredrik Henrik af Chapman en gustaviansk standardiserare. Artikel i “Teknik & Standard”. sid 9 – 13. 1991

Harris, Daniel G; översättning  Klintebo, Roderick: Fredrik Henrik af Chapman; den förste skeppsbyggnadsarkitekten och hans verk (finns även som original på engelska). 1998

“Slott och herresäten i Sverige”, Blekingedelen 1968, sid 345 – 357

Busch, Peter von: Bengtsson, Hans: Ett nytt skärgårdsvapen, Chapmans kanonslupar och -jollar, ett svenskt, nordiskt och internationellt projekt. 1977

Barup Kerstin; Edström Mats, Skärva. Iscensättningen av ett lantställe

Byggförlaget 1990, 2.a uppl. 2000

Nyström, Marianne: Fredrik Henrik af Chapman varvschef och familjefar, 2003

Linder, Jan:  Skeppens geni; F H Chapman och hans värld. Stockholm 2007

Soop, Hans: Flytande palats. Utsmyckning av äldre svenska örlogsfartyg. sid. 162 – 195, Stockholm 2007